JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA STALNIH RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Lista grupe birača nositelja Daniela Strčića raspisuje javni poziv za prijedlog kandidatkinja i kandidata za članove stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Punat.

U skladu s ciljevima transparentnosti i javnosti rada Općine Punat, svrha poziva je uključivanje što šireg kruga mještana i aktivno sudjelovanje u predlaganju, razmatranju i praćenju aktivnosti Općine.

Svoj prijedlog kandidata za stalna radna tijela Općinskog vijeća može podnijeti svaka fizička osoba sa prebivalištem i pravna osoba sa sjedištem na području Općine Punat. Predložiti može jednu ili više osoba za svako radno tijelo. Uz prijedlog kandidata potrebno je dostaviti kratki životopis iz kojeg je vidljivo područje interesa, iskustvo i vještine kandidata uz naznaku za koje se radno tijelo osoba predlaže.

Prijedlog se može podnijeti do srijede 25.8.2021. godine putem e-pošte: daniel@volimpunat.hr ili osobno sa prethodnom najavom na 098/341-834 (Daniel Strčić).

Zaprimljene prijedloge ćemo razmotriti i predložiti Odboru za izbor i imenovanja koji Općinskom vijeću predlaže izbor članica i članova stalnih radnih tijela.

Uključujemo mještanke i mještane u rad Općine jer #volimpunat

Kandidati i kandidatkinje mogu se predložiti za imenovanja u:
1. ODBOR ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva člana koji se u pravilu biraju iz reda znanstvenih, stručnih i drugih osoba. Odbor za statutarno-pravna pitanja:

 • predlaže Statut Općine Punat i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo ima predsjednika i šest članova koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo:

 • razmatra, predlaže i prati strategiju gospodarskog i poduzetničkog napretka Općine Punat,
 • prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu,
 • razmatra i predlaže mjere koje se odnose na gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo Općine Punat,
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

3. ODBOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba. Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:

 • razmatra prostorno plansku dokumentaciju i planove koje donosi Općinsko vijeće,
 • inicira donošenje i izmjene prostornog plana,
 • razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,
 • razmatra i predlaže mjere u vezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta, javne rasvjete, obala i plaža,
 • razmatra i predlaže mjere vezane s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti u vezi s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),
 • razmatra i predlaže mjere u vezi promicanja kvalitete stanovanja,
 • razmatra i predlaže strategiju prometa,
 • razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

4. ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE I IMOVINU

Odbor za proračun, financije i imovinu ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba. Odbor za proračun, financije i imovinu:

 • razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Punat,
 • razmatra proračun Općine Punat, njegove izmjene i dopune, odluku o izvršavanju proračuna Općine Punat, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke vezane uz zaduživanje i davanje jamstva i suglasnosti, odluku o porezima Općine Punat,
 • razmatra i druga pitanja iz područja proračuna i financija,
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

5. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih osoba. Odbor za društvene djelatnosti:

 • razmatra osiguravanje potreba građana iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje politike u tim oblastima,
 • razmatra, predlaže i prati provođenje politike iz područja kulture, tjelesne kulture, socijalne politike, sporta i tehničke kulture,
 • razmatra i predlaže mjere u vezi s promicanjem zdravstvene zaštite,
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

6. ODBOR ZA NASELJE STARA BAŠKA

Odbor za naselje Stara Baška ima predsjednika i četiri člana, a čiji članovi se biraju od osoba koje imaju prebivalište u naselju Stara Baška. Odbor za naselje Stara Baška:

 • prati razvoj naselja Stara Baška,
 • predlaže mjere i odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća za rješavanje raznih pitanja i unapređenje sveukupnog razvoja naselja Stara Baška,
 • surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, drugim vijećnicima, odborima, općinskim načelnikom, i upravnim odjelom Općine Punat radi donošenja i provođenja odluka Općinskog vijeća koje su vezane uz naselje Stara Baška,
 • obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.

Punat, 12. kolovoza 2021. godine

LISTA GRUPE BIRAČA NOSITELJA DANIELA STRČIĆA